Stichting Community-Service Rotaryclub Doetinchem Oude IJssel

ANBI-gegevens  Stichting Community-Service Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel.

Bestuursamenstelling:

Dhr.  E.W. Muller (voorzitter) en dhr.  K. Beugel en dhr. J. Westers

Statutaire naam: Stichting Community-Service Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel.
Statutaire zetel: Doetinchem
Postadres: Kruisbergseweg 42, 7009 BP Doetinchem

Datum oprichting: 9 juli 1981
Datum akte laatste statutenwijziging: 18 januari 2019

Correspondentie adres:
Stichting Community-Service Rotaryclub Doetinchem Oude IJssel.
Kruisbergseweg 42, 7009 BP Doetinchem
E-mail: mullerew@gmail.com

Website: www.rcdoij.nl

Iban:NL07 ABNA 0107 1014 32 t.n.v. STCOMMSERVRCDOETINCHEM
Fiscaal nummer: 88.17.868                                                     RSIN 8817868
KvK nummer: 41048161 Inschrijving Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem

 

Doelstellingen en beleid van de stichting
De stichting heeft als doel het bevorderen van de doelstellingen van Rotary m.b.t materiële ondersteuning van ideële organisaties met een maatschappelijk belang in de ruimste zin des woords. Materiële giften  bestaan uit giften in natura of geld of in de vorm van geldleningen voor charitatieve doeleinden met een algemeen nut.

Geld dat de stichting heeft wordt gekregen d.m.v. periodieke vrijwillige bijdragen van alle leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel , rechtspersonen en particulieren. Verder door erfstellingen en legaten en subsidies, baten en andere verkrijgingen.

De stichting mag statutair geen uitkeringen doen aan oprichters of leden van de bij Rotaryclub International aangesloten Rotaryclubs.

Uitkeringen moeten vooraf goedgekeurd worden door het bestuur van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel.

Organisaties moeten een ideële, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of sociale strekking hebben om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Leden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen voor de functie gemaakte kosten worden vergoed.

Bestuur is statutair verplicht tot geheimhouding ten aanzien van ontvangen giften of andere bijdragen.

Boekjaar van de stichting loopt gelijk aan een Rotaryjaar; 1 juli t/m 30 juni. Balans en ‘staat van baten en lasten’ worden jaarlijks na het aflopen van het jaar door de penningmeester opgemaakt en ter goedkeuring aan het bestuur van de Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel aangeboden.

Visie en missie van het bestuur
Het bestuur van de Stichting Community-Service Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel levert veelal geringe bijdragen aan ideële, charitatieve, wetenschappelijke of sociale-culturele instellingen. Dit vindt plaats uit eigen beweging van bestuur en clubleden of op aanvraag van betreffende organisaties. Het gaat hierbij om lokale doelen. 

Inkomsten zijn onder meer afkomstig van bestendige, periodieke ontvangsten van clubleden. Verder d.m.v. andere ontvangsten in de vorm van bijdragen zoals donaties, legaten of via fondsenwervingen.

Er wordt gestreefd naar doen van bijdrage verdeeld over meerdere lokale doelen en naar een evenwichtige verdeling van bestemmingen.

ANBI-status: Bijdragen, schenkingen
Met een schenking aan  Stichting Community-Service Rotaryclub-Doetinchem-Oude IJssel helpt u genoemde doelen te ondersteunen. Daarnaast kunt u gebruik maken van een financieel belastingvoordeel. Zowel door eenmalige schenking als door een periodieke bijdrage. Denkt u daarom ook eens bij het opmaken van uw testament aan deze stichting,  die als ANBI-instelling een totale vrijstelling van erfbelasting geniet.

Jaarverslag 2018-2019 Stichting Community-Service

Jaarverslag 2019-2020 Stichting Community-Service

Jaarverslag 2020-2021 Stichting Community-Service

https://rcdoij.nl/wp-content/uploads/FINANCIEEL-VERSLAG-2021-2022-pdf-212×300.jpg

Financeel verslag 2022-2023


Aanmeldstatus

Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter

Aanmeldstatus

Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter