Disclaimer

Deze website is eigendom van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel. Met het aanmaken van een profiel stem je in met de algemene voorwaarden die hier worden beschreven.  Voor de overige gebruiksvoorwaarden verwijzen we naar de disclaimer van deze site (zie tussenkopje disclaimer verder op deze pagina).

Redactie van de site
De inhoud van deze website wordt verzorgd door een redactie, ingesteld door Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel, en bevat daarnaast bijdragen van gebruikers. Hoewel de redactie geen verplichting heeft de bijdragen van gebruikers te monitoren, erken je dat de redactie dit recht wel heeft. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor (delen van) de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen, alsmede bijdragen van gebruikers te corrigeren, te weigeren of te verwijderen. Ziet de redactie mogelijkheden om bijdragen van gebruikers in samenwerking met de gebruiker te verbeteren, dan neemt de redactie vooraf contact op voor overleg en toestemming (zie ook onder Toestemming).

Je profiel op de site
Je staat ervoor in dat jouw profiel:

 • juiste, actuele en complete gegevens over jezelf bevat;
 • niet toegankelijk is voor derden, en dat je jouw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig zal bewaren.

Bijdrage aan de site
Nadat je een profiel hebt aangemaakt, kun je een bijdrage leveren aan de website. Deze kan bestaan uit het aanmaken en wijzigen van een portfolio, en het plaatsen van discussies en reacties.

Garantie
Je staat ervoor in dat jouw bijdrage:

 • geen valse of misleidende informatie bevat;
 • van jou afkomstig is, of dat je toestemming hebt om deze op de website te plaatsen;
 • voor zover je redelijkerwijs weet of kan weten, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendom)rechten van derden;
 • niet kwetsend, aanstootgevend of anderszins onfatsoenlijk is;
 • geen spam, commerciële aanbiedingen, virussen of andere ongewenste informatie bevat.

Toestemming
Je stemt er mee in dat:

 • de redactie jouw bijdrage mag wijzigen (in geval van inhoudelijke wijzigingen of andere mogelijkheden tot verbetering van de bijdrage neemt de redactie vooraf contact op voor overleg en toestemming);
 • de redactie jouw bijdrage zonder opgaaf van redenen mag weigeren of verwijderen;
 • jouw bijdrage kan worden gebruikt door Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel voor promotie- en kennisdoeleinden, zowel op en in het kader van deze website, tijdens evenementen als via gelieerde media, publicaties en uitingen van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel (bij gewenst gebruik van een bijdrage voor publicitaire doeleinden via media en publicaties van derden, of ander gebruik dat hier niet is beschreven, zal de redactie vooraf contact opnemen voor overleg en toestemming);
 • Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel je relevante berichten en mailings kan sturen, inclusief van partners en derden. Je kunt je hier te allen tijde voor afmelden door een mail te sturen aan info@rcdoij.nl

Privacy
Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel gaat zo zorgvuldig mogelijk met de door jou verstrekte persoonlijke gegevens om en zal deze niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekken. Je persoonlijke gegevens kun je te allen tijde via je profiel wijzigen en aanpassen. Wil je je profiel of bepaalde bijdragen verwijderen, neem dan contact op met de redactie via redactie@rcdoij.nl. Hou er rekening mee dat je profiel wel, maar niet alle door jou geleverde bijdragen verwijderd kunnen worden.

Geschillen
Wanneer je meent dat jouw bijdrage ten onrechte is gewijzigd of verwijderd, dan kun je contact opnemen met de redactie (redactie@rcdoij.nl). Nederlands recht is van toepassing, en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de rechter te Arnhem.

Disclaimer

Deze website is eigendom van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel. Met het bezoeken van deze website accepteer je deze disclaimer. Bezoekers die een bijdrage willen leveren kunnen een profiel aanmaken en dienen in te stemmen met de algemene voorwaarden van de site. 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit
Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van op deze website door gebruikers geplaatste teksten, beelden of links. Uitingen van gebruikers op deze website zijn hun persoonlijke mening(en) en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel. Evenmin is Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.

Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kun je melden aan de webbeheerder (info@rcdoij.nl)

Aansprakelijkheid
Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.