Terminologie

Rotary terminologie

Rotary kent haar eigen jargon. Voor de duidelijkheid geven wij hieronder uitleg van de meest voorkomende begrippen. U vindt deze alfabetisch. terminologie

 

 

 

 

A

 Active member Een werkend lid, in Rotaryverband ook wel ‘gewoon lid’ genoemd. Eén van de soorten lidmaatschap binnen Rotary. ‘Werkend’ staat hier voor werkzaam zijn in de maatschappij.

Additional member Een toegevoegd werkend lid. Iemand met dezelfde classificatie als degene, die hem heeft voorgesteld. Deze classificatie is inmiddels vervallen na de laatste Council On Legislation, de wetgevende vergadering binnen Rotary International. Ann Benaming voor de partner van een rotarian. Ook wel: Rotary-Ann.

Annual Fund Het fonds dat de jaarlijkse ontvangsten van clubcontributies voor de Rotary Foundation (TRF) beheert en verdeelt naar 50% DDF en 50% World Fund.

Attendance De aanwezigheidsverplichting op de wekelijkse bijeenkomsten van de eigen of -ter vervanging- van een andere Rotaryclub. Het is het streven van elk lid om per half jaar een gemiddelde attendance te behalen die boven de 60% ligt.

Attendance Card Het bewijs van aanwezigheid op de bijeenkomst van een andere club. Wordt door de secretaris van de gastclub verstrekt en dient bij de eigen secretaris te worden ingeleverd.

Attendance Master De functionaris, die wekelijks de attendance van de clubleden bijhoudt. Avenues (of Service) De wegen, waarlangs Rotary zijn doel tracht te verwezenlijken. Deze wegen zijn: Club Service, Vocational Service, Community Service en International Service. Avondjes van zes Gespreksavonden, die met een beperkt aantal leden (bijv. 6) meerdere malen (één keer bij ieder deelnemend lid thuis) per jaar in huiselijke kring worden gehouden (ook wel Fireside Meetings genoemd), zie ook: Clubs van Zes.

B

Badge Naamplaatje, waarop naam en club zijn aangegeven. Het behoort tot de goede gewoonten dit naamplaatje bij bezoek aan een andere club te dragen. Bij bezoek van gasten aan de eigen club is dit dus ook aan te bevelen.

Beroepspraatje Spreekbeurt in de eigen club over het beroep en de classificatie, die door de spreker wordt vertegenwoordigd. Deze ‘job-talk’ is veelal de ‘maiden-speech’ van een nieuw lid. Board of Directors Het hoofdbestuur van Rotary International (RI). Het bestaat uit 17 leden en zetelt in Evanston, Illinois, U.S.A. De voorzitter wordt in persoon gekozen en men noemt hem/haar President of Rotary International

Buurclub Een aan het clubgebied grenzende andere Rotaryclub. Deze term is inmiddels vervallen na de laatste COL.

C

Centrale Administratie Zie: Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN).

Charter Het bewijs, dat een nieuwe club is toegelaten tot Rotary International. Charter Meeting Officiële en feestelijke bijeenkomst, waarbij aan een nieuwe club het Charter wordt uitgereikt. Classificatie Duidelijke aanduiding van het werk, het beroep of de discipline, dat door de individuele rotarian wordt uitgeoefend. Elke rotarian heeft en vertegenwoordigt zo’n classificatie. Voorbeeld: Energievoorziening is de classificatie van meneer A, die directeur is van een energiebedrijf (directeur is dus geen classificatie).

Classificatiecommissie De commissie, die in de club het register van vervulde en onvervulde classificaties bijhoudt. Bij voorstellen van nieuwe leden beoordeelt zij die op juistheid van classificaties. Club van zes Jaarlijks te formeren groepje van circa zes leden die meerdere malen (één keer bij ieder deelnemend lid thuis) per jaar in huiselijke kring bijeenkomen, zie: Avondje van Zes.

Clubgebied Nauwkeurig omschreven territorium van de club. Leden dienen bij voorkeur te wonen en/of te werken in dat clubgebied. Elders wonen en/of is echter toegestaan. Clubgrenzen zijn inmiddels vervallen.

Clubjeugdcommissaris (CJC) Clublid, belast met jeugdzaken en de contacten met de Regionaal Jeugdcommissaris (RJC) en de Multi District Jeugduitwissellingscommissie (MDJC). Clubservice Al datgene, wat het goed functioneren van een club bevordert in de ruimste zin. Goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook ondermeer een goed programma, trouwe opkomst, persoonlijke inzet, functievervulling, enz. behoren tot clubservice. De inkomend-voorzitter is verantwoordelijk voor deze avenue.

Clubverslag Zie: weekbericht. Clubzaken De clubbijeenkomst (meestal eenmaal per maand) waarin huishoudelijke zaken worden afgewerkt. Er is dan meestal geen inleider. Commissaris van orde Ook wel ‘Sergeant at Arms’ genoemd. Degene, die in de club is belast met de bevordering van een correct en soepel verloop van de wekelijkse bijeenkomsten

Commissie van ontvangst Commissie, die gasten opvangt voor aanvang van de club-bijeenkomst.

Community Service De dienstverlening, zowel persoonlijk als door de club -zowel financieel als daadwerkelijk- aan de gemeenschap. In hoofdzaak gericht op de omgeving daarvan.

Contactclub Een buitenlandse club, waarmee bijzondere contacten worden onderhouden, d.m.v. uitwisseling van clubleden, jeugduitwisseling, correspondentie, enz.

Council on Legislation (COL) Wetgevende vergadering van Rotary International, welke om de 3 jaren wordt gehouden. Alleen hier kunnen voorstellen tot wijziging van statuten, reglementen en voorschriften worden behandeld.

Croisière Onderdeel van Jeugduitwisseling. Wordt voor een periode van 3 weken in de zomervakantie door enkele clubs gezamenlijk georganiseerd voor een groep van ca. 16 jongens en meisjes, van 16 tot 22 jaar, van verschillende nationaliteiten

D

DGE District Governor Elect = inkomend districtsgouverneur.

Disaster Relief Onderdeel van de Rotary Foundation (TRF). Bij rampen wordt incidenteel ter leniging van de eerste nood een uitkering gedaan.

District Rotary International is onderverdeeld in districten. Nederland telt 7 districten. Aan het district wordt leiding gegeven door een jaarlijks te kiezen gouverneur.

District Assembly Een jaarlijks per district te houden vergadering. Bedoeld als instructie voor inkomende bestuursleden.

District Designated Fund (DDF) Districten kunnen zelf – binnen de gestelde grenzen – bepalen hoe zij hun fondsen besteden. Districtsconferentie Een jaarlijks per district te houden conferentie. Er worden huishoudelijke zaken behandeld en de gouverneur wordt er gekozen. Districtsgouverneur (DG)   Zie: gouverneur.

E

Erelid Eén van de twee soorten lidmaatschappen in Rotary. Kan wegens bijzondere diensten voor Rotary worden verleend, ook aan niet leden (met rechten alleen bij de club waar men erelid is). Duur wordt door de club bepaald

Extension Counselor Districtsfunctionaris die in overleg met de gouverneur initiërend dan wel adviserend optreedt inzake uitbreiding met nieuwe clubs. Hij/zij adviseert de Special Representative en begeleidt zonodig de oprichting van een nieuwe club.

F

Fellowship De onderlinge kameraadschap, saamhorigheid, waardering en betrokkenheid van de leden van eenzelfde club.

Fellowship is de basis van waaruit service aan anderen wordt bevorderd.

Fireside-meeting   Zie: Avondje van Zes en Club van Zes. Fotoboekanier   Het lid, dat het fotowerk in de club verzorgt.

Four Way Test Geen ethische code, doch een manier om een te nemen besluit te testen. Iedere rotarian zou zich bij elke handeling moeten afvragen:

  1. Is het waar?
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
  3. Bevordert het onderlinge vertrouwen en vriendschap?
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

Functieboekanier Het lid, dat erop toeziet, dat bij de bestuurswisseling de functieboeken, voorzien van verslagen, tijdig door de ‘oude’ aan de ‘nieuwe’ bestuursleden overgedragen worden.

G

Gouverneur Iemand, die als officier van RI voor een jaar benoemd, een schakel is tussen de clubs en Rotary International. Hij/zij is verplicht in zijn/haar district elke club tenminste eenmaal te bezoeken. De DG opereert als raadsman en gids in Rotaryzaken.

Grants Door Rotaryclubs voor een project verkregen geldelijke ondersteuning van de Rotary Foundation (TRF). Het TRF kent 9 verschillende soorten Grants. Zie ook: Matching Grants

Group Study Exchange (GSE) Onderdeel van de Rotary Foundation (TRF). Bedoeld voor groepen (van 4 of 5) werkende mannen of vrouwen o.l.v. een teamleider, zijnde een rotarian. Leeftijd van 25 t/m 35 jaar. Uitzendtijd: 4-5 weken. Dit is een onderlinge uitwisseling tussen twee districten. De deelnemers mogen geen familieleden van Rotaryleden zijn.

H

Health, Hunger & Humanity Onderdeel van de Rotary Foundation (TRF). Beter bekend als 3-H Project. In 1979 ingesteld na een grote inzameling (US$7.000.000,-) voor de bestrijding van ziekte en honger en ter bevordering van meer medemenselijkheid.

Honorary Member Zie: Erelid. Huishoudelijk Reglement   Elke club mag in principe haar eigen Huishoudelijk Reglement vaststellen, mits dit niet in strijd is met de Statuten (Constitution) en het Huishoudelijk Reglement van RI.

I

Inbounds Jongeren die in ons land/district te gast zijn. Term van jeugdzaken.

Inkomend voorzitter Degene, die als voorzitter voor het Rotaryjaar x+1 is gekozen en ter voorbereiding in het jaar x in het bestuur meedraait.

Interact club Club, gesponsord door een Rotaryclub en gevormd door leerlingen uit de hoogste klassen van middelbare scholen. Komt in Nederland weinig voor

Intercitymeeting Bijeenkomst van de leden (al dan niet met hun dames) van meerdere Rotaryclubs o.l.v. de voorzitter van de ontvangende club.

International Assembly Jaarlijkse vergadering van het hoofdbestuur van RI met de gekozen gouverneurs. De gouverneurs krijgen hier hun opleiding en instructies. Wordt gehouden in Anaheim, Californië, VS.

International Convention Jaarlijks in het voorjaar te houden wereldconferentie. Gedeeltelijk te besteden aan huishoudelijke zaken. Elke rotarian kan deelnemen.

International Service Eén van de vier wegen (avenues), waarlangs Rotary zijn doelstellingen tracht te verwezenlijken. De ontwikkeling van een beter begrip en van verdraagzaamheid tussen alle volkeren in de wereld.

Interservice Meeting Gezamenlijke bijeenkomst van de leden van diverse serviceclubs, zoals Lions, Tafelronde, Soroptimisten, Kiwani’s, Zonta, Junior Kamer, Rotary, enz.

IPDG Immediate Past District Governor (in het direct voorafgaande Rotaryjaar jaar functionerende DG).

Inner Wheel Organisatie van clubs, gevormd door partners van Rotaryleden.

J

Jaarboek Een door de 7 Nederlandse districten gezamenlijk uitgegeven ledenlijst, met vermelding van alle districtsfunctionarissen, centrale administratie, enz.

Jaarkind Een in het kader van Internationale Jeugduitwisseling door een club te ontvangen kind. Leeftijd 16 tot 18 jaar. Duur: 1 jaar.

Jaarthema Door de president van RI gekozen thema (de formulering van datgene wat hij/zij als belangrijk in zijn/haar jaar wil nastreven. Ook clubvoorzitters kiezen vaak voor een jaarthema.

Jeugdmaand De maand september, waarin aan de clubs wordt gevraagd bijzondere aandacht aan jeugdzaken te besteden. Jeugduitwisseling Zie: MDJC.

L Ladies Night

Een jaarlijkse, meestal feestelijke clubbijeenkomst samen met de partners. Zie ook Partner Night

Ledencommissie Clubcommissie, die voorgestelde kandidaat-leden beoordeelt op het voldoen aan de gestelde criteria voor het lidmaatschap.

Levensbericht Spreekbeurt, waarin de rotarian zeer vertrouwelijk vertelt over zijn leven en ontwikkeling. Van de inhoud wordt geen verslag gemaakt.

M

Maandbericht Maandelijks rondschrijven van de gouverneur aan alle voorzitters (ter verspreiding in de clubs). Dit heet tegenwoordig Nieuwsbrief

Manual of procedure (MOP) Een overzicht van een groot aantal, in de loop der jaren, genomen besluiten van het RI-hoofdbestuur. Het geeft antwoord op vrijwel alle vragen, die zich in en omtrent Rotary kunnen voordoen.

Matching Grants Onderdeel van de Rotary Foundation (TRF). Dit programma helpt clubs en districten om internationale projecten te ontwikkelen (financiële ondersteuning, meestal op fifty/fifty-basis, dat wil zeggen dat de club of het district zelf voor de helft van de financiering moet zorgen

Medical Equipment Bank (MEB) Het inzamelen van overtollige medische apparatuur en het verzenden naar Tweede of Derdewereldlanden.

Mentor Clublid met de taak een nieuw lid gedurende enige tijd terzijde te staan om hem sneller en beter te doen acclimatiseren.

Milieucommissaris Clublid dat van het bestuur de taak toegewezen heeft gekregen de milieuzaken te behartigen.

Moederclub Rotaryclub, die fungeert als sponsorclub bij de oprichting van een nieuwe club.

Multi District Jeugduitwisselingscommissie Zie: MDJC

Multi District Jeugduitwisselingscommissie (MDJC) Een landelijke samenwerking van de 7 Nederlandse districten m.b.t. internationale jeugduitwisseling, bijv. jaarkinderen, croisières, enz

N

Nawoord In sommige clubs gebezigde uitdrukking voor de inleiding, die na de maaltijd wordt gehouden.

New Generations Exchange (NGE) Nieuw ontvangstprogramma voor 18 tot 25-jarigen die hun scholing hebben voltooid (starters en jonge ‘professionals’, bij voorkeur uit Midden- en Oost-Europa). Programma: professionele ontwikkeling door stage en training (hoofdzaak: stage-ervaringen + cultureel en sociaal programma, het leren kennen van Nederland). Periode: te bepalen door ontvangende club (4 tot 6 weken). Het programma wordt gecoördineerd door ’Jeugdzaken’

O

Official Directory Jaarlijks uit te geven boek, waarin de namen van alle Rotaryclubs in de wereld, hun voorzitters en secretarissen, alsmede tijd en plaats van samenkomst van elk club zijn vermeld.

Outbounds Jongeren die zijn uitgezonden.Term van Jeugdzaken

P Partner Night Een jaarlijkse, meestal feestelijke clubbijeenkomst samen met de partners. Zie ook Ladies Night

Past District Governor (PDG) Oud-gouverneur

Past Rotarians Clubs van veelal oudere oud-rotarians, verenigd in de Federatie van Past Rotarians. Hebben geen officiële binding met RI.

Past Service Member Zie: PSM is inmiddels vervallen.

Paul Harris Fellow Iemand, die, of voor wie men -als regel vanwege zijn/haar verdiensten- een bedrag van minimaal US$ 1.000 aan de Rotary Foundation (TRF) heeft betaald, heeft het recht zich ‘Paul Harris Fellow’ te noemen.

Permanent Fund Het Fonds dat de legaten en donaties van individuen beheert ter vorming van een kapitaal voor financiering van toekomstige projecten.

Polio Plus Grote fundraisingactie, in 1985 gestart. Doel was om de kinderen van de wereld te immuniseren. Omdat de Rotary Foundation (TRF) hiermee in het 3-H programma al op kleinere schaal was gestart en om administratieve redenen als zelfstandig project bij TRF ondergebracht. De actie heette in Nederland: ‘Polio de wereld uit’. Inmiddels zijn meer dan 1 miljard kinderen geïmmuniseerd

PR-commissaris Clublid, dat de Public Relations (PR) voor de club verzorgt. President-Elect Training Seminar (PETS) Een trainingsbijeenkomst voor inkomend voorzitters, binnen 1 maand na zijn/haar terugkomst van de International Assembly door de inkomend gouverneur te organiseren.

Probus Club Professional Business Mans Club. Club van oudere mannen (en vrouwen). Probus Clubs worden in het kader van Community Service door een Rotaryclub gesponsord. Hebben geen officiële binding met RI.

Programmacommissaris Clublid belast met de organisatie van spreekbeurten, ladies night/ partner night, excursies, etc. PSM Past Service Member. De term is inmiddels vervallen.

R

Reader Clubfunctionaris die zich verdiept in Rotaryperiodieken, weekberichten van buurclubs en andere informatiebronnen en die de club op de hoogte stelt van de belangrijkste zaken hieruit.

Regiocoördinator Functionaris die een ondersteunende en adviserende rol naar de gouverneur vervult. De regiocoördinator roept minimaal twee keer per jaar de clubvertegenwoordigers uit zijn/haar regio bij elkaar. Zo’n bijeenkomst staat bekend onder de naam Regionaal Bestuurs Contact (RBC)

Regionaal Bestuurs Contact (RBC) Wordt binnen een district meestal tweemaal per jaar gehouden met het doel gezamenlijke activiteiten en uitwisseling van gegevens te bevorderen.

Regionaal Jeugd Commissaris Zie: RJC. Regionaal Jeugdcommissaris (RJC)   Regionaal opererende Rotarian inzake jeugduitwisseling. Schakel tussen de CJC en de MDJC.

RoFo-commissaris Clublid, dat de zaken omtrent de Rotary Foundation (TRF) behartigt.

Rotaract Club Club, gevormd door jonge mannen (en vrouwen) van 18 t/m 29 jaar, gesponsord door een Rotaryclub. Rotaract is niet per se bedoeld als voorbereiding op een later Rotarylidmaatschap.

Rotariage Tweejaarlijkse kunstmanifestatie opgericht door Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel.

Rotarian De Naam van het Nederlandstalige maandperiodiek, dat aan elke Nederlandse rotarian wordt toegezonden.

Rotarian, The Officieel Rotarymagazine in de Engelse taal. Clubs en individuele leden kunnen zich erop abonneren.

Rotary Basic Library Uitgebreide informatie (7 delen) over alle Rotaryaspecten.

Rotary Doctor Bank (RDBN) De Stichting Rotary Doctor Bank in the Netherlands bemiddelt in de uitzending van artsen en tandartsen, die bereid zijn als vrijwilliger te worden uitgezonden naar (hoofdzakelijk) ontwikkelingslanden. Uitzendingen voor een periode van 6 tot 8 weken.

Rotary Foundation (TRF) Een in 1931 in het leven geroepen stichting met het doel daadwerkelijke bijdragen te leveren aan het op gang brengen van een beter begrip en vriendschappelijker verhoudingen tussen volkeren. Onderdelen van TRF zijn onder meer: SCHOLARSHIPS (soorten beurzen) – GROUP STUDY EXOHANGE – (SPECIAL) GRANTS – 3-H PROJECTEN – DISASTER RELIEFS etc.

Rotary Foundatlon Month   De maand november, waarin aan de clubs wordt gevraagd bijzondere aandacht aan de Rotary Foundation (TRF) te besteden.

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) Een managementtraining voor jonge mensen van 18 tot 25 jaar Georganiseerd door Rotary, vaak i.s.m. Rotaract. Duur 1 weekend. Rotary-Ann(‘s) Zie: Ann.

Rotaryvaantje Clubvlaggetje, dat kan worden uitgewisseld bij het bezoek van iemand van een andere club, of wanneer men zelf bij een andere club op bezoek gaat.

S

SAM Senior Active Member. De term is inmiddels vervallen.

Scholarships Onderdeel van de Rotary Foundation (TRF). De studiebeurzen zijn onder andere:

  • Graduate Scholarships voor academische studenten, met een afgelegd kandidaatsexamen of daarmee vergelijkbare studieduur van twee jaar, 18 t/m 30 jaar, uitzending een jaar;
  • Undergraduate Scholarships, twee jaar universitaire studie, 18 t/m 24 jaar, uitzending een jaar
  • Journalism Scholarships, twee jaar gewerkt als journalist, 21 t/m 50 jaar, uitzending 1 jaar Handicapped Scholarship, twee jaar gewerkt met gehandicapten, 21 t/m 50 jaar, uitzending een jaar;
  • Vocational Scholarships, twee jaar gewerkt in bedrijfsleven, 21 t/m 50 jaar, uitzending een jaar,

Semi Annual Report Halfjaarlijks rapport inzake het ledenbestand van de club, door de secretaris te zenden naar RI en naar de Rotary Administratie Nederland. Op basis van dit rapport is afdracht verschuldigd.

Sergeant at Arms Zie: Commissaris van orde.

Serviceclub Club die als missie dienstverlening aan mens en maatschappij heeft. Enkele andere serviceclubs: Lions, Kiwanis, Zonta, Tafelronde, Soroptimisten, Junior Kamer, Fifty-one en Ladies’ Circle, Nederlandse Tafelronde, Inner Wheel.

Special Representative Door de sponsorclub van een nieuw op te richten club op verzoek van de DG aangestelde functionaris.

Sponsorclub Club die zich bereid heeft verklaard aan de oprichting van een nieuwe club mee te werken door in de oprichtingsfase en ook nog enige tijd daarna de nieuwe club te ondersteunen.

Standard Club Constitution Voor alle Rotaryclubs bindend zijnde statuten van RI. Statuten Zie: Standard Club Constitution.

Stichting Community Service Een in sommige clubs bestaande, aparte stichting met als doel: ondersteuning van charitatieve zaken. De leden betalen een deel van hun contributie aan deze stichting.

Stichting Interservice Nederland (SIN) Overlegorgaan tussen Rotary en de andere landelijke serviceorganisaties, zoals Lions, Kiwanis, Soroptimisten, etc.

Stichting Maatschappelijk Werk in Rotaryverband Beheert enkele fondsen van waaruit projecten t.b.v. jeugd en Community Service kunnen worden ondersteund. Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN)   De zeven Nederlandse gouverneurs delegeren een deel van hun administratieve werk aan een gezamenlijk kantoor. Adres: Amstel 266,1017 AM Amsterdam.

Summer Holiday Exchange Onderdeel van internationale jeugduitwisseling. Intercontinentale zomervakantie-uitwisseling voor jonge mensen van 16 tot 19 jaar. Duur: 4 weken. Geschiedt op basis van reciprociteit op gezinsniveau. Ook kinderen van rotarians kunnen deelnemen.

V

Verjaardag van Rotary 23 februari (ontstaansdag Rotary). Op die datum in 1905 nam Paul Harris het initiatief 4 vrienden voor een gesprek uit te nodigen.

Verslaggever Degene, die is aangewezen om een kort verslag van een clubbijeenkomst te maken.

Vijfde woensdag Iedere vijfde woensdag van de maand een speciale avondbijeenkomst met partners.

Vijf-minuten-praatje Zie: Woord Vooraf

Vocational Service Eén van de vier avenues waarlangs Rotary zijn doelstellingen tracht te verwezenlijken. In het kort: de wijze, waarop elke rotarian zich dienstbaar kan maken in en door zijn beroep/beroepsethiek.

Vocational Service Month De maand oktober, waarin aan de clubs wordt gevraagd bijzondere aandacht aan Vocational Service te besteden.

Voorlichtingscommissle Clubcommissie, belast met voorlichting op Rotarygebied aan de eigen clubleden, in het bijzonder aan kandidaat-leden en nieuwe leden.

W

Weekbericht Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en toegestuurd aan leden die aanwezig waren maar ook (vooral) aan leden die niet aanwezig waren. Voor de betrokkenheid is het ook mogelijk dat partners zich aanmelden voor het ontvangen van het weekbericht.

World Community Service Een programma met ondersteunende projecten, waarbij Rotaryclubs uit meer dan één land betrokken zijn. Meestal gericht op een derdewereldland. Er dient dan contact met Rotary in dat land te zijn.

World Fund Is het fonds dat jaarlijks 50% van het Annual Fund ontvangt ter financiering van de TRF programma’s, zoals GSE, 3-H, Volunteers- en Matching Grants, etc. World Understanding Month   Februari. Extra aandacht voor activiteiten, die onderling begrip tussen de mensen en goodwill bevorderen als essentiële aspecten voor de vrede (bijv. in World Community Service).

Z

Zusterclub Benaming voor een Rotaryclub, die door toedoen van dezelfde sponsorclub is opgericht.


Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter